Archive for the ‘phat-hoc-pho-thong’ Category

Lễ Quy Y Tam Bảo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Xuất thế, thế gian trụ & Quy Y Tam Bảo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Định danh & giải nghĩa Quy Y Tam Bảo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Gương sáng của Đức Phật & Ghi nhớ lời “di chúc”

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Trước khi nhập Niết bàn

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Sự hóa độ viên mãn

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Năm thời nói Kinh

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Hóa độ theo tinh thần bình đẳng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Hóa độ tùy phương tiện

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Sự hóa độ rộng khắp & Theo căn cơ

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 30 Tháng Mười Hai, 2007

Ý nghĩa cao cả của sự xuất gia của Đức Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự xuất gia & thành Đạo

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Nhận rõ bốn tướng khổ ở đời

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Tài năng, đức hạnh của Thái tử & Sự ràng buộc của vua

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Hoàn cảnh & Dòng dõi Đức Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Cuộc đời của Đức Phật là tấm gương sáng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Giáo lý & sự truyền bá của Đạo Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự lợi ích của Đạo Phật & Học, hành theo Đạo Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự xuất hiện của Đạo Phật & Sự khai sáng

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 28 Tháng Mười Hai, 2007

Đạo Phật là gì?

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày 26 Tháng Mười Hai, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers