Đăng bởi: NT | 25/07/2007

Quán Thế Âm Bồ Tát

null
null

null
null
null
null

null
null

null

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

null
null

null
null
null
null

Lược sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu long của vua Vô Tránh Niệm , tên là Bất Huyến Thái Tử.

Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, thì có Phật Bảo Tạng ra đời.

Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông bèn suy nghĩ rằng: “ Nếu đạo Phật không phải chân chánh, thì đâu có lẽ người ta sung bái khắp xứ như vậy!”

Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong ba tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy.

Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết long tin kính, sắm đủ các món ngon quí và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong ba tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu.

Quan Đại thần Bảo Hải, là phụ than của Phật Bảo Tạng, thấy vậy khuyên rằng : “Điện hạ đã sẵn long tu phước mà cúng Phật cúng Tăng: vậy xin Điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo vô thượng Bồ đề, chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao lợi hay là cõi trời Phạm thiên làm chi.

Bởi vì mấy cõi ấy, tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn than đẹp đẻ . thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thong, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có , các cuộc du hí đủ bày, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ đều khoái lạc, không có sự khổ như cõi Nhân gian.

Cái phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu, chính là sự vô thươờg, thật là tướng vô định, như cơn gió thỗi mau không có thế lực gì cầm lại đặng: hết vui thì xảy ra buồn , hết sướng thì trở lại khổ, dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia.

Nếu Điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi, thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại.

Chi bằng Điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp, vượt ra ngoài ba cõi bốn dòng hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi song mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa“.

Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng : “Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường Địa ngục chịu sự khổ cực : còn kẻ nhân gian và người thiên thượng thì đủ đều cấu nhiễm, lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh; bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào ba đường dữ là : Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh”.

Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng : “ Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên việc lánh dữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gạp những kẻ tàn ác tiể nhân cũ dụ nhau kết bạn bè thường xúi giục những điều bất thiện, và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp Đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến ; vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nỗi đày đọa “.

Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thưa rằng : “ Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vầy : Tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập pháp mầu mà hồi hướng về đạo Bô thượng Bồ đề .

Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương dựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệi tôi, tức thì tôi dùng phép Thiên nhĩ mà long nghe và dùng phép Thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui . Nếu chẳng đặng như lời thề đó, thì tôi không thành Phật .

Thưa Đức Thế Tô ! Nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát long đại nguyện , tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi, nguyên khi phụ vương tôi Vô Tránh Niệm, trải hằng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cõi An Lạc, Thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập Niết bàn , chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự . Đến lúc chánh pháp gần diệt, hễ diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ đề .

Xin đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi , và tôi cũng hết long yêu cầu các đức Phật hiện tại ỡ hằng sa thế giới trong mười phương điều thọ ký cho tôi như vậy nữa ?

Đức Bảo Tạng như lai nghe mấy lời nguyện ấy , liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng : “ Ngươi xem xét chúng sanh trong cỏi Thiên thượng Nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo , mà sanh long đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui .

Vì người có lòng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy , nên nay ta đặt hiệu là : Quán Thế Âm .

Trong khi ngươi tu hạnh Bồ tát , thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và là đủ mọi việc Phật sự .

Sau khi A Di Đà Như Lai nhập Niết bàn rồi , thì cõi Cực lạc lại đổi tên là “Nhất thiết trân bảo sở thành tựu”. Y báo càng them tốt đẹp hơn trước đến bội phần .

Chừng đó, đương lúc ban đêm , độ trong giây phút , có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa Kim cang ở dưới cây Bồ đề mà chứng ngôi Chánh giác hiệu là ; “Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai: , phước tròn hạnh đủ , muôn sự vẻ vang , đạo pháp cao siêu , thần thong rộng lớn , rất tôn rất quí , không ai sánh bằng mà lại sống lâu đến chin mươi sáu ức na do tha kiếp , rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến sáu mươi ba ức kiếp nữa .

Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi , liền vui mừng mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời ngài nói đó , thiệt l àhân hạnh biết bao ! Nay tôi lạy ngài xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hằng sa thế giớicũng đều thọ ký cho tôi và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời “.

Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi , đương cúi đầu lễ Phật , tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã , ai ai nghe đến cũng sanh long vui vẻ , làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả .

Khi ấy , thoạt nghe các Đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: “Đương khi thời kiếp Thiện trụ , ở tại cõi Tán đề lam thế giới , nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh , có con của vua Vô Tránh Niệm , tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong ba tháng: do công đức đó , nên trải hằng sa kiếp sẽ thành Phật hiệu là : Biết Xuất Nhất Thiết Công đức Quang Minh San Vương Như Lai , ở về thế giới Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”.

Bất Huyến Thái Tử khi đặng Chư Phật thọ ký rồi , thì long rất vui mừng.

-Đến khi mạng chung, thì Ngài thọ sanh ra các đời khác , trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng giữ bổn nguyện , gắng công tu hành, cầu đạo Bồ đề , làm hạnh Bồ Tát , chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh , không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện .

Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bự Đẳng giác Bồ Tát , ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức A Di Đà , hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấỵ

Đến sau , Đức Phật A Di Đà nhập Niết bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hoá chúng sanh.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Advertisements

Responses

 1. Dep thay dep thay.
  Nam mo a di da Phat

 2. dep thay! chung ta cung nhau lam theo loi day cua Duc Phat ! NAM MO A DI DA PHAT !

 3. Mỗi lúc mỗi nơi tâm tâm niệm niệm : Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

 4. Thành tâm niệm NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  Mọi phiền não, tai ương được thoát khỏi.
  Chúng ta hãy thành tâm niệm, phép màu sẽ hiển linh.

 5. NAM MO QUAN THE AM BO TAC. con cau xin ngai dong long tu bi xot thuong loi THINH CAU CUA CON ..CAU XIN CHUNG SANH KHONG CON DAU KHO . NAM MO QUAN THE AM BO TAC

 6. Quan âm bồ tát giáng nhân gian
  Phả tế quần sinh vạn sứ toàn
  Dương liễu chi đầu thùy pháp lực
  Cam lồ tịnh thủy ứng linh đan

  Tam thiên môn hạ tiêu trần cấu
  Vạn ức âm hồn thoát nghiệp oan
  Khả bảo âm dương quân lợi lạc
  Phúc đồng nhân chúng phúc ban ban

  Bể nam hải sen vàng đua nở
  Núi hương sơn sực nức tiên nhang
  Đức quan âm phóng đại tường quang
  Đại từ bi năng cứu khổ nạn.

  Quan âm đại sỹ, tích hiệu viên thông, mười hai đại nguyện hệ hoằng thâm, khổ hải độ mê tâm.

  Na mô thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi, cứu khổ độ nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!!!!
  (tôi hay quán tưởng danh hiệu này và tôi thấy thật kỳ diệu…hãy thử đi!!)

 7. Cau chuc cac anh chi thuc hien trang web nay than tam thuong an lac, luon dem anh sang cua Me Quan The Am den voi moi sinh linh trong vu tru nay!
  Cam on nhieu.

 8. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho Cuu Nan Quang Dai Linh Cam Quan The Am Bo Tat. Chuc quy Bang Huu than tam an lac.

 9. than the con khong duoc toan ven nhu nhung nguoi khac.2 can di tat. ngay dem con cau nguyen duc phat va bo tat cuu do cho con, nhung van chua duoc.con dang co gang lam theo loi pha t day .mong phat tu bi ma cuu do cho con
  nam mo a di da phat
  nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan the am bo tat
  nam mo dai nguyen dia tang vuong bo tat

 10. Nam Mo A Di Da Phat,
  Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat,
  Nhung luc so hai, con van nho niem danh hieu Ngai va thoat duoc su so hai, xin Bo Tat ban vui cuu kho cho muon loai huu tinh va cho chung con.

 11. Nam mo dai tu dai bi quan the am bo tat
  Nam mo dai tu dai bi quan the am bo tat
  nam mo dai tu dai bi quan the am bo tat

 12. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 13. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
  Cảm ơn các quý thầy đã đem công đức cao dày của Phật đến mọi nguời cứu giúp mọi người dần thoát khỏi cảnh si mê lầm lạc

 14. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
  Trí tuệ và lòng từ bi của Người, vẻ đẹp tuyệt vời của Người, con xin đảnh lễ. Nguyện cho con cũng có đủ đức từ bi, trí tuệ như Người.

 15. that la dep thay’ toi chua bao gjo thay dc nhung hjnh anh dep va trang nghjem den nhu vay.

 16. that la dep va nghien trang cua duc phat.

 17. That dep va trang nghiem xin chan thanh cam on nhung nguoi thuc hien va cung thuc bhien trang web nay

  • that la dep , vo luong cong duc da duoc ghi nhan . nam mo a di da phat , nam mo bon su thich ca mau ni phat , nam mo quan the am bo tat , nam mo hac ra dat na da ra da da

 18. toi la nguoi tam toi, danng di tim anh sang cho tam


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: