Đăng bởi: NT | 06/08/2007

Các chùa ở Quận 4 – TP.HCM

Quận 4 gồm 18 Phường, diện tích 4 Km2, Dân số 220.650 người.

Phật giáo quận 4 vói 32 ngôi tự viện, 18 chùa Tăng, 14 Chùa Ni, gồm 422 Tăng Ni thường trú – tạm trú (Trong đó 408 Tăng Ni Băc Tông và 35 Tăng Ni Khất Sĩ ). Có lớp sơ cấp Phật học Kim Liên, 8 đạo tràng tu Bát quan trai, 2 Gia đình Phật tử, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Tuệ Tĩnh đường Kim Liên, phòng khám bệnh miễn phí Linh Quang, Từ Khánh, Hội từ thiện Phật Giáo quận 4, Phòng phát hành Kinh Sách Linh Quang, Giác Nguyên, Kim Liên, Đức Quang, Liên Hoa. Tín đồ Phật tử khoảng 70.000 người

Các chùa tiêu biểu: Giác Nguyên, Tịnh Xá Linh Quang, Đức Quang, Long Bửu và Kim Liên và điểm ACKH do Ban Đại Diện Phật Giáo quận tổ chức liên tục trong nhiều năm cho Tăng Ni địa phương tu học.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận 4 nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay do HT Thích Hạnh Ngộ phụ trách Chánh đại diện; ĐĐ Thích Hạnh Trí, Phó đại diện; ĐĐ Thích Thông Trí. Thư ký.

(Tư Liệu Thống kê năm 1997)

Phường 2

Tịnh Xá LINH QUANG
Địa chỉ : 40/60 Nguyễn Khóai – ĐT : 8.253003 – 8.261248
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : HT Thích Phổ Ứng (Thích Nhuận Tắc)
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1963, 1994
Đặc điểm : Thành lập Trung tâm Trẻ khuyết tật quân 4 – Có phòng khám YHDT phước thiện Linh Quang
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Ứng (1953-1983)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Từ Giang
Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : Phật Đản, Vu lan, Dâng Y… 16-1 ÂL giỗ HT Thích Phổ Ứng

PHỔ QUANG
Địa chỉ : 16 Nguyễn khóai – ĐT : 8.261196
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử Hồ Văn Nhi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Có Ban hộ niệm khoảng 20 người
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tâm Quang

Phường 3

Thiền Viện PHỔ HIỀN
Địa chỉ : 209/58 Tôn Thất Thuyết – ĐT : 8.885393
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : ĐĐ Thích Đồng Tấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984, 1987, 1995
Trụ trì hiện nay : TT Thích Đồng Tấn

LINH HƯƠNG
Địa chỉ : 195/27/13/2 Tôn Thất Thuyết – ĐT : 9.401009
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : ĐĐ Thích Hồng Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1984, 1987, 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Hồng Phước
Trụ trì hiện nay : Thích Nhật Hiển
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 4

GIÁC NGUYÊN
Địa chỉ : 129F/186/2 Bến Vân Đồn – ĐT : 9.402694
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Thích Hành Trụ, HT Thích Thiện Tường, HT Thích Thới An, HT Thích Hành Nguyện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1988, 1990, 1997
Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai khoảng 120 Phật tử, Ban Hộ niệm 120 vị
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hành Trụ, HT Thích Thiện Tường, HT Thích Thới An, HT Thích Hành Nguyện, HT Thích Từ Hiệp
Quản tự : TT Thích Minh Nghĩa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Hành Nguyện, 27-4 ÂL giỗ HT Thích Thới An, 22-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường, 29-10 ÂL giỗ HT Thích Hành Trụ

LIÊN TRÌ
Địa chỉ : 368/77 Tôn Đản – ĐT : 8.884061
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : HT Thích Thiện Ân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Chùa ban đầu mang tên là Pháp Hoa – Chùa có đạo tràng Bát quan trai và Ban Hộ niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Ân, ĐĐ Thích Thiện Đức, SC Thích nữ Hạnh Tịnh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thiền

LONG NGUYÊN
Địa chỉ : 368/56 Tôn Đản – ĐT : 9.403722
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Ông Trần Văn Nguyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Phước Hoa

NIẾT BÀN
Địa chỉ : 129F/186/14 Bến Vân Đồn – ĐT : 8.262581
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Trí Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Minh (1948-1979)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Hồng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-5 ÂL giỗ HT Thích Trí Minh

Phường 5

LONG BỬU
Địa chỉ : 183/36A Bến Vân Đồn – ĐT : 8.254062
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích từ Hiệp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1974, 1978, 1996
Đặc điểm : Nơi tổ chức ACKH tập trung tập hàng năm dành cho Chư Tăng trong quận
Trụ trì hiện nay : HT Thích Từ Hiệp

Phường 6
GIÁC QUANG
Địa chỉ : 129F/138/92 Bến Vân Đồn – ĐT : 8.255248
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : HT Thích Hạnh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1972
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hạnh Tâm (1962-1997)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hạnh Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-3 ÂL giỗ Tổ, 10-5 ÂL giỗ HT Thích Hạnh Tâm

KIM LIÊN
Địa chỉ : 129F/4 Bến Vân Đồn – ĐT : 9.400368 – Fax: 8.263071
Năm thành lập : 1946
Người sáng lập : HT Thích Hành Trụ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963, 1986, 1996
Đặc điểm : Chùa còn có tên Tăng già Sư nữ, là nơi quy tụ Chư Ni đầu tiên tại Sài Gòn , cũng là điểm ACKH của Chư Ni miền Nam từ năm 1950-1962 – Lớp SCPH quận 4 – Có phòng thuốc Tuệ Tĩnh đường thành lập năm 1992 – Điểm ACKH Chư Ni quận 4 hàng năm (từ 1988)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hành Trụ (1946); NT Thích nữ Tịnh Khiết (1962)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Khiết Minh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 9-7 ÂL lễ dâng y, 13-12 ÂL giỗ NT Thích nữ Tịnh Khiết

Phường 8

PHẬT BỬU
Địa chỉ : 109D/56 Bến Vân Đồn – ĐT : 8.254591
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : HT Thích Pháp Triều
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967, 1997
Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm gồm 20 vị
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Triều (1954-1988)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Thanh Thiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-9 ÂL giỗ HT Thích Pháp Triều

PHƯỚC AN
Địa chỉ : 226/4/29 Tôn Đản
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : TT Thích Thiện Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ, ĐĐ Thích Tâm Văn, SC Thích nữ Diệu Hiền (1966-1989)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tùng

TÂN PHƯỚC
Địa chỉ : 109D/110 Bến Vân Đồn – ĐT : 8.264307
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : Tu Sĩ Diệu Khoa (Huỳnh Thị Tốt)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm
Quản tự : ĐĐ Thích Thị Trụ

Phường 9

BỒ ĐỀ
Địa chỉ : 109/8A Bến Vân Đồn – ĐT : 8.253664
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : Ông Hồ Văn Đền (Giác Tâm)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967, 1990
Đặc điểm : Văn phòng Ban đại diện Phật Giáo quận 4 trước đây
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-9 ÂL giỗ NS Thích nữ Đồng Thâu, 23-4 ÂL giỗ vị sáng lập chùa

Phường 10

LIÊN HOA
Địa chỉ : 122/5/4 Tôn Đản – ĐT : 8.253705
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : TT Thích Như Nghĩa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1996
Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai gồm 20 Phật tử và Ban hộ niệm 200 Phật tử – Ban liên lạc Chư Tăng Ni đồng hương Quảng Ngãi
Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Nghĩa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-2 ÂL giỗ chư vị Tổ Khai sơn Chùa Thiên Ân (Quảng Ngãi)

TỪ KHÁNH
Địa chỉ : 1100W9 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.261677
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Ông Hoàng Mai Đắc và NS Thích nữ Như Hoàn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Đặc điểm : Chùa thành lập trung tâm khám bệnh và điều trị miễn phí tại số 396/27 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hoàn (Hoàng Liên)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-6 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Nhựt

TƯỜNG QUANG
Địa chỉ : 212 Đòan Văn Bơ – ĐT : 8.253837
Năm thành lập : 1924
Người sáng lập : HT Thích Chánh Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1945, 1954, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Đạo (1924-1990)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ HT Thích Chánh Đạo

TAM BẢO
Địa chỉ : 122/27/11 Tôn Đản – ĐT : 8.885620
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Chánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : 1963-1995 là Tam Bảo điện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Chánh (1963-1994)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Đạo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-11 ÂL giỗ ĐĐ Thích Minh Chánh

Phường 13

ĐỨC QUANG
Địa chỉ : 330 Nguyễn Tất Thành – ĐT : 8.254863
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Đặc điểm : 1965-1969 : Chùa còn có tên là Tường Vân – Văn Phòng Ban đại diện Phật Giáo quận 4 – Hội từ thiện Phật Giáo quận 4 – có tiệm cơm chay từ thiện – và phòng phát hành kinh sách – có đạo tràng Bát quan trai và Ban hộ niệm – Đạo tràng Pháp Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Nguyên Thành, ĐĐ Thích Bửu Định, ĐĐ Thích Nhựt Hoàng, SC Thích nữ Diệu Bổn
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Ngộ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

QUẢNG ĐỨC
Địa chỉ : 257/62 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.886069
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Phát (1966-1994)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Hải

Phường 14

KHÁNH LONG
Địa chỉ : 132/29 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.255674
Năm thành lập : 1985
Người sáng lập : HT Thích Tường Vân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trung Phổ, HT Thích Tường Vân (1958-1988)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tâm Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-8 ÂL giỗ HT Thích Trung Phổ, 1-7 ÂL giỗ HT Thích Tường Vân

Tịnh Xá NGỌC KHÁNH
Địa chỉ : 84/18 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.255018
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Sanh Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1992
Đặc điểm : Tổ chức đạo tràng Bát quan trai gồm 20 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Sanh Liên (1970-1986)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Yên Liên

PHƯỚC DUYÊN
Địa chỉ : 204/44 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.260350
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : HT Thích Từ Hiệp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1978
Trụ trì hiện nay : HT Thích Từ Hiệp

THANH TUYỀN
Địa chỉ : 166/17 bis Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.885582
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : ĐĐ Thích Như Tín
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Tín, ĐĐ Thích Đồng Đạo
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Định

VẠN HẠNH
Địa chỉ : 132/166 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.884354
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Đặc điểm : Có Ban Hộ niệm Dược Sư gồm 20 vị
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Bửu Ý, SC Thích nữ Như Lương (1963-1991)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thanh Xuân

Phường 15

HƯNG LONG
Địa chỉ : 315/10 Tôn Đản – ĐT : 8.255446
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : HT Thích Từ Hiệp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Quang, TT Thích Giải Thiện, TT Thích Nhuận Chi
Trụ trì hiện nay : HT Thích Từ Hiệp
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-5 ÂL giỗ TT Thích Nhuận Chi

LINH BỬU
Địa chỉ : 165/89 Tôn Thất Thuyết – ĐT : 8.885426
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : HT Thích Thích Thiện Duyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ngữ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Ngọc

Ni Viện PHỔ MINH
Địa chỉ : 141/34 Tôn Thất Thuyết – ĐT : 8.259648
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Như Nghĩa (1963), ĐĐ Thích Hạnh Vệ (1970), ĐĐ Thích Hạnh Ngộ (1988)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lộc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-3 ÂL giỗ ĐĐ Thích Hạnh Vệ

Phường 18

BÁT NHÃ
Địa chỉ : B442 Đoàn Văn Bơ
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Quảng Đức
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Đức, HT Thích Viên Minh , TT Thích Giác Định (1945-1976)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Vân

NGUYÊN HƯƠNG
Địa chỉ : 347 Đoàn Văn Bơ – ĐT : 8.259870
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Chùa có Ban Hộ niệm và đạo tràng Dược Sư
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Liên (1959-1990)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: