Đăng bởi: NT | 14/03/2008

Pháp thoại – (download mp3)

Pháp Ngữ

CHỦ ĐỀ

AUDIO (mp3)

ON-LINE VIDEO (wmv) 

Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường
Giảng tại Nhật Bản (2004)
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |    
Địa Tng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |
|
5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |
|
9A | 9B |
 
Khai Thị Phật Thất Mùa Đông 2002 | 1A1B    Cư sĩ Diệu Âm
Khai Thị Phật Thất 2003 | 1 Cư sĩ Diệu Âm
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục
Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
       – Thanh Tịnh Minh Hối Chương

Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)
| 12 | 34 | 56 | 78 | 910 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   | 1A-1B | 2A | 2B | 3A | 3B |
|
4A | 4B | 5A | 5B | 6A-6B |
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A4B |
|
5A5B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mục Tiêu của Sự Học Phật
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)
| 1  
Nhận Thức Phật Giáo
Nền Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A4B |
|
5A5B | 
 
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm – Tân Gia Ba (Tháng 10-1996)
| 12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 1011 |
12 | 1314 |
15 | 161718 | 1920 |
|
2122 | 2324 | 2526 | 2728 | 
| 12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 1011 |
12 |
1314 | 1516 | 1718 | 1920 |
|
2122 | 2324 | 2526 | 27 | 28 |
Phật Giáo Là Gì
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)
| 1 | | 1
Phật Học Vấn Đáp
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000)
| 1A1B2A |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000)
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Yếu Sớ Tinh Hoa
Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Thành Phật Chi Đạo
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)
| 12 | 12
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 27-08-2000
Giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (27-08-2000)
| 1 |   | 1 |  
Tu Phước Tu Tuệ
Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại – Đài Bắc Đài Loan (12-1994)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |    
Vãng Sanh Luận Giảng Ký
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (11-1994)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 |
| 57 | 58 |
(Hết)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
37 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 |
57 | 58 |
(Hết)

Pháp Ngữ

CHỦ ĐỀ

AUDIO (mp3)    (Right click to Download) ON-LINE VIDEO (wmv)     (Right click to Download)
50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
| 1 | | 1
Coi Trọng Nhân Quả
Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)
| 1 | | 1
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 10-1992)
(Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 12 | 34 | 56 | 7 | 8
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
– Sớ Sao Tinh Hoa
Giảng tại Trường Đại Học Hiệp Tấn Đài Nam (Tháng 12-1993)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | | 1A1B | 2A2B | 3A3B |
Hộ Trì Phật Pháp
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc
(Tháng 8-1997)
| 1 | | 1
Hiếu Thân Tôn Sư
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc
(Tháng 8-1997)
| 1 | | 1
Học Phật Vấn Đáp
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004)
|1A | 1B | 2A | 2B | | 1A1B | 2A2B |
Lời Di Huấn của Ấn Tổ
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)
| 1 | 1
Lục Hòa Lục Độ
Giảng tại Hotel Thuấn Uyển Di Bảo Mã Lai Á (12-9-2000)
| 1A | 1B | | 1A1B |
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt
Giảng tại Phật giáo Cư  Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)
| 1 | 2 | 1 | 2 |
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 24-9-2006
Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)
| 1 | | 1
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa
Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hoà Bình
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002)
1 | 2 | 12 |
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 34 | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Sự Thật và Lý Luận của Nhân Quả
Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)
| 1 |   | 1
Sự Thật và Lý Luận của Siêu Độ
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)
| 1 |   | 1
Sám Hối Nghiệp Chướng
Trích KINH VÔ LƯỢNG THỌ giảng lần thứ 10 Tập 15-16
Giảng tại Hội Phật giáo Cư  Sĩ Lâm Tân Gia Ba (26-4-1998)
| 1 | 2 |     | 1 | 2 | 
Tịnh Nghiệp Tam Phước
Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)
| 1A | 1B | 2A | 2B |  1A | 1B | 2A | 2B |
Tứ Đại Thiên Vương
Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)
| 12 | 12 |
Truyền Thọ Tam Quy Y 1996
Giảng tại Gold Coast Úc Châu ( Tháng 1-1996)
| 1 | | 1 |
Truyền Thọ Tam Quy Y 1999
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)
| 1 | | 1 | 
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 2001
Giảng tại Hẽm 17 Nha Long Tân Gia Ba (7-5-2001)
| 1 |   | 1 |
Thanh Tịnh Phước Đức
Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)
| 1A1B | 1A1B |
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Huyền Nghĩa
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng – Đài Bắc (Tháng 10-1994)

| 12 | 34 | 56 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003).
Hòa Thượng bắt đầu giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà từ tập 07-80.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 09 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  | 37 | 38 | 39  | 40  |
|
41
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|
61 62 |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|
 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | (còn tiếp)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
 65 | 66 |
|
67 |
68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
 
(còn tiếp)         
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Trích KINH VÔ LƯỢNG THỌ giảng lần thứ 10 Tập 65
Giảng tại Hội Phật giáo Cư  Sĩ Lâm Tân Gia Ba (28-11-1998)
| 1 | | 1 |

Pháp Ngữ

CHỦ ĐỀ

AUDIO (mp3)

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
| 1 |  
Khai Thị Phật Thất Ngày 29-12-2001
| 1 |  
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
& Khai Thị Phật Thất
| 123 |  
Ý Thức Chuyển Đổi Cảnh Giới | 1 |  

Hòa thượng Thch Tr Tịnh giảng/biên soạn

CHỦ ĐỀ  AUDIO (mp3)  

Đường Về Cực Lạc
Giới thiệu về các Kinh sách Tịnh Độ, làm rõ lời Phật ý Tổ, ngõ hầu khuyến tấn mọi người đồng Sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thành Phật đạo
(Phật Đản PL.2497, 1953)

|  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  
 Cư sĩ Trí Nhân đọc
  |  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  Cư sĩ Diệu Âm đọc
Hương Sen Vạn Đức
Sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp cùng trích dẫn những trước tác của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
(Chùa Vạn Đức, 2006)
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Cư sĩ Diệu Âm đọc

Khai Thị Niệm Phật
Hòa Thượng khai thị về cách quán tưởng và trì danh niệm Phật
(Khai thị trong mùa An Cư Kiết Hạ)

 | 1A1B  Hòa Thượng giảng
Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện
– Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới.
Một phẩm trọng yếu nhất của Kinh Đại Phương Quãng Phật Hoa Nghiêm.
(Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Vương Chiếu, Hán dịch)
| 1 | 2 |    Trang Mỹ Lan đọc
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Hòa Thượng khai thị trong ngày khánh tuế tại Chùa Vạn Đức ngày 29-08-2007
| 1 |    Hòa Thượng giảng
Pháp Hoa Kinh Cương Yếu
Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh lớn mà sau khi đức Phật diệt độ được lưu thông nhất và được nhiều người trì tụng nhất trong các bộ Kinh lớn.
(PL.2493, DL.1948)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    Hòa Thượng biên soạn
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
(Chùa Vạn Đức, 1999)
|  1 |  2 |  
 

Nguồn: http://www.thondida.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: