Đăng bởi: NT | 18/09/2008

Tâm nguyện Pháp Tạng

Nguồn: Trần Hớn Sâm

Phật thế tự tại vương chứng minh phán rằng : Khen thay, khen thay ! Ngươi khá nói hết tâm nguyện bồ đề, cho chư bồ tát và thánh chúng nghe cái chí nguyện, tâm nguyện của ngươi mà nhơn đó sẽ noi theo, cũng đặng được nơi các cõi nước chư phật chứng minh.

Pháp Tạng Bạch rằng :

1 – Nguyện : Tâm nguyện tôi thành phật rồi, độ nhơn dân trong nước tôi đều tu cho thành phật hết như tôi. Nội nước khỏi đọa ba đường ác lụy là địa ngục, ngạ quỉ ( ma đối ) súc sanh ( thú vật ) .

2 – Nguyện : Các hàng phụ nữ trong nước tôi, tu mãn đời rồi, hồn đặng hóa thân làm trai, cho hết phụ nữ trong nước. Phụ nữ các nơi khác, tu theo tịnh độ diệu pháp thanh tịnh, lâm chung sẽ được rước hồn về cực lạc, cũng hóa làm trai. Cả thảy tiên, phàm, người, vật, nếu tu theo tâm pháp tôi, được rước về cực lạc, cũng cho liên hoa hóa thân trong ao thất bửu làm hình trai. ( Thất bửu là bảy báu vật : vàng, bạc, châu đỏ, mã não, pha lê, lưu ly, xa cừ ) .

3 – Nguyện : Người trong nước tôi muốn ăn trăm món chi, tôi đều hiểu ý, hiện trăm món ấy, đựng trong chén bát thất bửu, hiện trước mặt cho ăn uống no đủ, rồi chén bát liền biến mất khỏi rửa.

4 – Nguyện : Người trong nước tôi muốn khăn áo y phục, mão, giày và vật dụng, khỏi cắt may, khỏi nhuộm màu sắc và khỏi giặt phơi, hễ muốn vật chi màu nào, tôi đều hiểu ý khiến bay tới cho thay đổi. ( Muốn theo kiểu nước nào cũng đặng ) .

5 – Nguyện : Trong nước tôi, từ dưới sắp lên nửa lừng, đều có nhà cửa, cung đền lầu các, ao suối cây hoa, đều là vật báu đồ thơm làm ra. Ai có công nhiều ở cao, công ít ở thấp, mùi hương thơm khắp mười phương, nghe mùi thơm ấy, đều ở theo nết hạnh phật.

6 – Nguyện : Người trong nước tôi kính yêu nhau, chẳng ai ganh ghét thù hiềm chi hết.

7 – Nguyện : Không ai dâm dục, giận hờn, ngu mê trong nước tôi.

8 – Nguyện : Người trong nước tôi đều làm lành, không lầm lỗi, người nầy muốn nói chuyện chi, người khác đã biết ý trước.

9 – Nguyện : Người trong nước tôi không nghe đều chi chẳng lành, có đâu thấy làm sự chẳng lành.

10 – Nguyện : Người trong nước tôi coi trong mình như không có vật chi hết, nên chẳng có lòng tham.

11 – Nguyện : Dầu tiên, dầu phàm, tu về nước tôi, tấc lớn nhỏ khác nhau, song hóa thân thì da như vàng y, mặt vàng xinh đẹp, mấy muôn triệu kiếp, cũng không hư mình vàng.

12 – Nguyện : Tôi thành phật rồi, dầu thiên tiên các cõi cũng không biết tôi sẽ sống bao nhiêu tuổi, vì sống hoài, trường sanh bất diệt.

13 – Nguyện : Dầu tiên, phật các nơi, có thần thông cho mấy, đếm cọng cũng không biết số phật lớn, phật nhỏ trong nước tôi.

14 – Nguyện : Người trong nước tôi đều sống hoài như tôi vậy.

15 – Nguyện : Người trong nước tôi vui vẻ như chư thánh tăng ở chùa, không biết lo lắng phiền muộn chi cả, thanh nhàn tùy duyên tự tại.

16 – Nguyện : Người trong nước tôi quả vị ngay thẳng, không ngược xuôi, không sầu ly biệt, sáu căn thanh tịnh như đắc niết bàn. ấy là đắc Lậu Tận Thông của bực la hán sắp lên.

17 – Nguyện : Tôi thành phật rồi sẽ giảng kinh độ người hơn các đức phật khác.

18 – Nguyện : Tôi sẽ dạy người trong nước tôi đắc Túc Mạng Thông, biết rõ việc trăm ngàn muôn ức kiếp trước như rõ việc kiếp nầy.

19 – Nguyện : Tôi sẽ dạy người trong nước tôi đắc Thiên Nhãn Thông, ngó thấy trăm ngàn ức thế giới.

20 – Nguyện : Tôi sẽ dạy người trong nước tôi đắc Thiên Nhĩ Thông, nghe khắp trăm ngàn ức thế giới, phật cõi nào giảng kinh, cũng nghe rõ mà phụng hành.

21 – Nguyện : Tôi sẽ dạy người trong nước tôi đắc Tha Tâm Thông, chúng sanh ở cách bao xa, lòng tưởng đều chi cũng biết hết, vái nguyện chi cũng hay.

22 – Nguyện : Tôi sẽ dạy người trong nước tôi đắc Thần Túc Thông, trong giây phúc vượt khỏi trăm ngàn muôn ức thế giới.

23 – Nguyện : Tôi thành phật rồi, danh đồn mười phương thế giới, chư phật khen ngợi công đức tôi và khen nước tôi hơn hết. Sắp xuống tới loài cầm thú, côn trùng, nếu nghe danh hiệu tôi, lòng chúng nó đều ưa mến, nếu muốn về cực lạc tôi cũng độ hết.

24 – Nguyện : Hào quang trên đầu tôi sáng gia bội hơn nhựt nguyệt trăm ngàn muôn lần.

25 – Nguyện : Tôi thành phật rồi, hào quang chiếu khắp thiên hạ, từ tiên phàm đến loài vật, thấy hào quang tôi đều vui lòng làm lành đặng sanh về nước tôi.

26 – Nguyện : Nếu chúng sanh nhờ hào quang tôi chiếu nhằm mình thời như thành tiên thánh ở thiên đường. ( Ai niệm đủ 30 vạn vãng sanh thời hào quang chiếu tới ) .

27 – Nguyện : Mười phương tiên phàm muốn tu theo phật, chịu trường trai theo luật tôi, sáu căn thanh tịnh, muốn về nước tôi, tôi hiện trước mặt dắc về nước cực lạc, cho làm chức bất thối bồ tát.

28 – Nguyện : Tiên phàm mười phương nghe danh hiệu tôi, thắp hương dâng hoa, hoặc lập am chùa nuôi sãi trường trai, theo luật giới thanh tịnh, tuy một ngày đêm niệm tưởng tôi, lòng không xao lảng, tôi cũng rước về cực lạc.

29 – Nguyện : Tiên phàm mười phương thế giới có lòng tưởng tôi, muốn vãng sanh về nước tôi, niệm danh hiệu tôi Mười Lần, tôi đến rước liền. Trừ ra tội chê bai phật hoặc phạm tội Ngũ nghịch thời tôi không rước.

30 – Nguyện : Chúng sanh mười phương thế giới tuy phạm lỡ các tội nói trên đó… với các điều dữ khác, nay nghe danh hiệu tôi, chịu cải ác tùng thiện, chọn ngày sám hối, ăn năn tại nhà và lập nguyện : Từ đây sắp về sau sửa nết làm lành, giữ theo pháp tịnh độ mà tu niệm, không phạm mười nghiệp dữ. ở được như vậy, đến lúc lâm chung, niệm danh hiệu tôi mười lần, tôi cũng đến rước.

31 – Nguyện : Tiên phàm nghe danh hiệu tôi, lạy cầu tin chịu, tu theo pháp tôi, đều được chúng sanh kính gì.

32 – Nguyện : Những phụ nữ nghe danh hiệu tôi, cảm mến tu niệm, biết chê gớm thân gái nhơ uế, lâm chung tôi sẽ rước về cực lạc, cho liên hoa hóa thân làm trai.

33 – Nguyện : Chư bồ tát trong nước tôi còn muốn độ người thành phật, muốn xuống cõi nào, tôi cho thêm phép thần thông mà độ chúng.

34 – Nguyện : Người trong nước tôi muốn đầu thai cõi khác, y lời nguyện cũng không phải đọa lạc trong ba đường ác nguy ( địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh ) .

35 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi muốn đem hương, hoa, phướn, tàn, lọng, châu báu mà dâng cúng cho chư phật mỗi nơi, xin tôi, nội giây phút đều đưa tới đủ.

36 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi muốn ngàn muôn món chi đặng cúng mười phương chư phật, thời món nào cũng hiện sẵn hết.

37 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi giữ theo kinh pháp, thời có tài trí huệ và khoa ngôn ngữ đệ nhứt.

38 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi tài trí ngôn ngữ lường không xiết.

39 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi đặng sức mạnh như thần kim cang, mình đều sắc vàng y, có đủ 32 tướng, tám mươi cách đẹp y như phật.

40 – Nguyện : Nước tôi thanh tịnh soi thấu mười phương thế giới, bồ tát muốn xem, dòm trong cây báu phía nào, thời thấy cảnh phật phía ấy chiếu tại đó, gọi là cây đạo trường.

41 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi dầu ít công đức, dòm trong cây đạo trường cũng thấy các cõi phật như vậy.

42 – Nguyện : Trong nước tôi muôn món đều tinh sạch, chói ngời, hình sắc xinh đẹp, dầu ai thần thông, thiên nhãn, cũng đếm không xiết và chẳng biết cho hết tên món gì.

43 – Nguyện : Người trong nước tôi trong lòng muốn nghe pháp gì đều đặng nghe pháp ấy.

44 – Nguyện : Bồ tát trong nước tôi đều có hào quang như tôi, đi dạy và ngồi giảng kinh coi cũng giống phật.

45 – Nguyện : Bồ tát mười phương nghe danh hiệu tôi, qui y theo pháp, đều đặng thanh tịnh chẳng sụt, đặng ban thưởng đủ các món pháp lý và vật dụng.

46 – Nguyện : Bồ tát các nơi qui y theo pháp môn tôi, sẽ đặng ba lần nhẫn, thêm nhiều lần thần thông.

47 – Nguyện : Bồ tát các nơi qui y theo pháp môn tôi, sẽ lên chức bất thối.

48 – Nguyện : Bồ tát các nơi qui y theo pháp môn tôi, sẽ đặng ba lần nhẫn, đặng bất thối luôn luôn.

Tâm nguyện pháp tạng : Nếu tôi chẳng đặng như 48 lời nguyện, thề chẳng làm phật di đà thánh chúa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: