Đăng bởi: NT | 13/11/2008

Đạo vàng tâm pháp

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen
Trần Hớn Sâm (hoathientam2@gmail.com)

TÂM KINH – BÁT NHÃ

HOA sen nâng bước người hiền giác ngộ.
THIỆN tâm tri thức tâm kinh bát nhã.
TÂM kinh thơ pháp cúng dường chư phật.
HAI sâm trong ngoài đạo đức phật đà.

NGỌC linh phụng sự hoằng pháp vạn linh.
THÁNH tâm phật đà tiếp dẫn đạo sư.
LINH quang chiếu tỏa đạo vàng tâm pháp.
TÂM nguyện thành thật người hiền giác ngộ.

NGƯỜI HIỀN TÂM PHÁP

NGƯỜI hiền giác ngộ liên kết truyền tâm.
HIỀN trao Tâm Pháp tri thức tâm linh.
TÂM linh ứng nhiệm tâm pháp tâm truyền.
PHÁP đạo huyền vi tiên thánh phật đà.

Người hiền đem diệu pháp thanh tịnh truyền-huyền vi- tâm pháp, giáo hóa chúng sanh.
Người hiền giác ngộ khi biết mình là nguyên nhân còn lặn hụp nơi trần ai khổ ải nầy.
Nay người được phật trời dùng huyền thiên liêng dẵn dắt mình vào đạo vàng tâm pháp.
Đạo vàng tâm pháp vô thượng vô-thừa, đó là cơ vô vi khai mở… … … điểm sáng tâm linh.
Đạo huyền vi điểm sáng siêu hình khó thấy rõ nơi tâm, người đã giác ngộ sáng tỏa tâm linh.
Tùy trình độ căn cơ, phận sự và trách nhiệm người hiền sẽ biết dẫn dắt cho mới được hiểu.
Làm người hiền nên rõ thấu lý sâu, hiểu rõ tứ ân hiếu nghĩa :
Ơn thứ nhất là nhứt khí hư vô, ( khí ô xy sự sống )
Ơn thứ hai là chí tôn và phật mẫu, (cha mẹ linh hồn)
Ơn thứ ba là cha mẹ xác phàm, (cha mẹ sanh người )
Ơn thứ tư là thầy bạn tốt và anh em nhân quyền xã hội.
Người đã giác ngộ muốn trả nợ, phải phụng sự vạn linh,
Người hiểu rồi chớ cậy sức mình hay, tự xưng là tiên.
Muôn sự chi chi cũng có người đã giác ngộ thông hiểu trời phật.
Trong vũ trụ bao la thế giới vô vi ai chưởng quản chư phật,
Người hiểu rồi chớ cậy sức mình hay, tự xưng là phật.
Trời phật cho chư hiền đã giác ngộ hiểu biết Đạo đại đồng bao gồm hết :
Những người hữu căn, hữu đức, những hùng anh hào kiệt cùng các bậc minh sư ở toàn cầu, sẽ trở về đất việt nam.
Trong đó có chư phật thánh tiên và chúa cứu thế ra đời, trong xã hội văn minh tiến bộ Vi Tính hóa tri thức tầm đạo vô vi.
Những vị phật, thánh, tiên, thần, nhân hiền đồng giáng lâm, để chung lo tạo dựng đạo đại đồng đó là tam giáo ngũ châu dự hội long hoa.
Chư hiền đã giác ngộ hiệp nhất đạo đại đồng bá tánh thập phương qui chánh qua thiên khai huỳnh đạo, ngũ châu qui tam giáo hội long hoa.

HIỆP NHỨT ĐẠI ĐỒNG

Trung Cang Nghĩa Khí

Thánh đế hồng y đạo pháp hiệp thiên vũ trụ quang… Vũ trụ quang có trăm vạn ức điểm sáng… Đêm ngày thường hằng hiện hữu hiệp nhứt đại đồng quanh tròn ( o ) trong không gian vũ trụ.
Hiệp nhất đại đồng do tâm được lãnh hội lẽ đạo có một, thực hành cái một, nhơn có thái độ rộng lớn bao la ngoài các lẽ chánh tà, ma, phật. … Người nào muốn đi tới chổ cùng cực của đạo đặng hiệp nhứt với trời phật tất phải theo pháp, Pháp đây vốn có cái năng lực đưa người đi tới mục đích hiệp nhứt đại đồng.

Hiệp nhứt là cái cơ bản đắc đạo của các nhà truyền giáo, lập pháp để hóa độ nhơn sanh đem về gốc đạo… Phật giáo pháp minh cái lý bình đẳng như như, trực chỉ minh tâm kiến tánh, Tức là vạn pháp qui hiệp nhứt… Tiên giáo dạy tu tâm luyện tánh, là tu dưỡng cái chơn tâm, đào luyện bổn tánh cho hoàn toàn thanh tịnh… Thánh giáo dạy tồn tâm dưỡng tánh, là giữ cho còn cái chơn tâm, thuần nhứt thiên lý đem đạo đức ra hòa quang độ chúng sanh.

Vấn đề hiệp nhứt là trọng yếu của nhơn sanh, con người muốn đi tới chổ triệt để, trở về căn bổn tất phải lãnh hội ý nghĩa hai chữ hiệp nhứt rồi chịu vào trường thi ( thử thách ) của đạo đức, để cho cân công bằng thiêng liêng cân nhắc. khi đoạt được vấn đề hiệp nhứt rồi thì đem phát minh ra hóa độ nhơn sanh, dìu dắt đến cỏi đại đồng, hiệp một cùng trời phật ( là cơ duyên đắc đạo).

Người ta cần biết cái lý của vũ trụ mới có thể ra làm việc cho vũ trụ, cõi vũ trụ nầy sở dĩ có là cái lý thiêng liêng độc nhứt. Cái lý ấy phải vô thỉ vô chung, hữu động hữu tịnh, tịnh thì ở nơi vô vi lặng lẽ, động thì sanh cơ biến hóa. Các nhà truyền đạo tùy theo cái thể động tịnh của lý ấy mà tôn đặng danh hiệu, thành thử bản thể đạo thì vẫn có một mà danh hiệu đạo rất nhiều… Tuy trong chổ nhiều mà biết được cái một là đoạt được lẽ hiệp nhứt.

Phật giáo theo cái tịnh thể của lý ấy, nên gọi lý ấy là chơn như, lập ra giáo pháp gọi là phật giáo, phật giáo gọi là thành phật tức là hiệp nhứt về lý… Người nối tiếp đạo phật lập đạo người cho đặng chí thành thì sự cao minh chở che, hóa thân đồng với trời phật, tức là hiệp nhứt về lý vũ trụ. Trong cỏi vũ trụ có trăm vạn ức người thì có trăm vạn ức cái tâm, có trăm vạn ức cái tâm thì có trăm vạn ức lý ấy, có trăm vạn ức lý ấy thì có trăm vạn ức chư phật.

Biết cái đạo nhứt quán rồi thì biết cái lý của vũ trụ đều có sẵn trong tâm của mọi người, người ta nuôi cái chơn tâm cho được đầy đủ, thì lý ấy phát hiện ra chổ hay biết ( lương tri, lương năng). Như biết cái thiệt là thiệt, biết cái giã là giã, là lý ấy công bình chánh trực, nhơn nghĩa lễ trí là lý ấy. Việc đáng thẹn mà thẹn, điều đáng thương mà thương là lý ấy, sự phải hòa mà hòa, điều đáng kỉnh mà kỉnh là lý ấy, từ bi bác ái kỉnh già thương trẻ là lý ấy. Không bản ngã không tự mãn, không lợi kỷ không hại người là lý ấy.

Tóm lại… cái lý ấy thì ai ai cũng có ở trong tâm, tại làm cho nó mờ tối đi, hoặc buông thả nó ra mà không kiếm đem về, thành thử cái tư tưởng có đồng, có dị, đồng thì hiệp nhứt, dị thì chia rẻ. Nếu người giữ cho còn cái lý ấy ở trong tâm mà thực hành thì cái tâm nầy in với tâm kia ( dĩ tâm ấn tâm). Trăm ngàn cái tâm in như một cái tâm, như thế dù không rủ hiệp nhứt, mà cái chơn tướng đạo có một phát hiện ra tạo thành một cảnh đại đồng. đạo là vô vi phải mượn hữu hình để hiểu đạo, nên lập giáo tất phải lập pháp đặng hạn chế phóng tâm của người thường nhờ tập quán mà thành tánh tự nhiên pháp… Nên chi người sùng thượng đạo giáo phải thành tín về pháp, thành tín về pháp tức là thành tín với đạo… Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp nhứt đại đồng… ấy là mười phương trăm vạn ức nhơn đồng hiệp nhứt .

Thiện Hữu Tri Thức

Thiện hữu tri thức từ bước học hỏi nhân cách đạo đức, hoàn thiện tâm đạo nhân hậu phúc đức, tu tập rèn luyện đức tính dung hòa kỳ diệu tâm pháp.
Thiện hữu tri thức từ bước họi hỏi ngôn ngữ văn hóa hoàn thiện đạo đức phật pháp, từ tâm đắc ngộ ngôn ngữ kỳ diệu thánh linh, tùy duyên thuận cảnh tương ứng dùng ngôn ngữ.
Thiện hữu tri thức từ bước học hỏi, nhẫn nại, kiềm chế, tính nóng, từ tâm điều hòa, nói lời thích hợp, lời hay ý đẹp, ngôn ngữ kỳ diệu tâm pháp nhân từ phúc hậu .
Thiện hữu tri thức chư hiền đã giác ngộ, mau mau tâm pháp truyền đi độ khắp năm châu phật pháp siêu tự nhiên, chư hiền hiệp nghĩa với ngôi trời phật, người xuống phàm trần đi khắp nơi, người ra đi đem mối đạo vàng tâm pháp truyền cho các bạn hữu duyên .

LÒNG NHÂN ĐẠO ĐỨC

** Có lòng nhân đạo đức … Là biết thương người thương vật, như tất cả con người chúng ta đều biết, loài người là một thứ sinh vật sống bằng tình cảm. Sự sai biệt giữa loài người và những sinh động vật khác cũng chính do tình cảm mà ra … Con người nếu không có được một nếp sống tình cảm, nghĩa là đi ra ngoài định luật của lương tri tức nhiên lúc đó con người sẽ không còn là con người nữa.
** Đời sống tình cảm của loài người đã làm thành một thứ chất liệu quan yếu và cần thiết vô cùng … Đời sống con người, nếu mất tình cảm tự nhiên con người sẽ trở nên hung bạo, tàn nhẫn vô cùng … Chính nhờ tình cảm đó đã giúp cho người thương mến người khác, cá nhân này cảm mến cá nhân kia và những nguồn mến thương nhỏ mọn ấy kết tinh thành những thứ tình thương bao la rộng lớn khác.

** Có lòng nhân đạo đức … Kết tinh bằng tình thương con người giữa con người với nhau, cùng chung sống trong xã hội tương trợ lẫn nhau, gánh vác cho nhau, chia sẽ cùng nhau sống trong tình cảm tình thương mến đó tạo thành tình thân mật … Đi ra ngoài xã hội tình yêu mến làng quê, xứ sở cùng ngôn ngữ, cùng tập quán, nói một thứ tiếng tự coi nhau như những người thân và đem lòng thương mến giúp đỡ, tình cảm ấy là tình yêu đất nước quê hương việt nam.

** Trong lãnh vực xử thế … Con người cần phải phát huy lòng nhân đạo đức của mình đối với mọi người sống chung quanh ta, khi chúng ta bắt gặp một cảnh khổ, dù là cảnh khổ ấy không phải của chung quanh chúng ta gánh chịu … Song chớ nên coi đó là một sự chiến thắng của một cá nhân mà trái lại chúng ta nên tìm cách giúp đỡ những con người ấy thoát khổ.

** Phật học tinh hoa xử thế quan trọng chưa phải chỉ nhắm vào cách chinh phục lòng người mà đủ …Thực sự của phật học tinh hoa xử thế là phải làm sao đối xử vẹn toàn giữa người và người, đó mới chính là một nghệ thuật lòng nhân đạo đức … Đắc nhân tâm đã khó mà chinh phục được sự thương yêu của người đời lại càng khó hơn … Nếu chúng ta có tài chinh phục được người khác, mà không biết giúp đỡ cho người thì cũng bằng thừa. Chủ đích của đời sống là làm sao mang tình thương yêu gieo rắc khắp nơi để đánh đổi lấy sự tin yêu của người đời ngoại cuộc, đó mới thật là một nghệ thuật xử thế ở đời vậy … Chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo tình thương, lòng nhân đạo đức, sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn … Điều kiện duy nhất để tạo sự kính yêu và mến phục đối với quần chúng tốt nhất là phải làm sao phát huy lòng nhân đạo đức đến cuối cùng và tột độ vậy.

** Tóm lại … Ai có lòng nhân đạo đức là người biết tu tâm chân thật … Được biết có rất nhiều người đã giác ngộ. Có nhiều thiện hữu tri thức âm thầm hộ trợ giúp đỡ cho người hiền giác ngộ hoằng pháp, Người đã tiếp dẫn chúng sanh học đạo làm người biết đạo đức nhân trí hiếu nghĩa … Thiện hữu tri thức chư hiền đã giác ngộ âm thầm hỗ trợ lập tài khoản, hỗ trợ người hiền và chỉ giúp đở học biết thêm kiến thức, để soạn thảo viết bài lời hay ý đẹp dạy đạo đức con người phục vụ xã hội … Thiện hữu tri thức hóa giáo dục toàn cầu.

ĐẠO LÀM NGƯỜI TU – RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH

Người Hiền Giác Ngộ – Đức Tính Khiêm Tốn :

** Con người khi bước vào cuộc sống ai ai cũng thường gặp những khó khăn trắc trở, do tùy hoàn cảnh gây nên… Đứng trước một hoàn cảnh nào đó con người của bạn ít nhất thông thường tùy hoàn cảnh và biết uốn nắn tùy thời để chinh phục những khó khăn trong hiện tại hầu hướng tương lai đến chỗ tươi sáng hơn, dễ dàng hơn, những ý thức hướng dẫn và giải thóat cuộc đời đó là một thứ phương pháp tu rèn luyện nhân cách con người của bạn.

** Có nhiều hoàn cảnh khó khăn ngoài ý của bạn nghĩ, trong những lần gặp phải hoàn cảnh khó khăn đó chính là lúc nhân cách bạn phải đóng vai một ông thầy trong cuộc sống, giúp đỡ nhiều cho bạn vượt qua được những trắc trở bất thường đó.

** Nhân cách con người có được thành công hay không là ở chỗ đó… Khi bước vào cuộc sống bạn phải tinh khôn nhiều hơn để làm chủ như thế bạn mới mong chiến thắng được những trở ngại của cuộc đời… Nhân cách con người không phải chỉ là những bước tầm thường, đơn sơ như chào hỏi qua loa rồi thôi mà trái lại nó còn đòi hỏi ở bạn một sự khôn ngoan biết lừa lọc, óc nhận xét của bạn phải tinh tường để nhận thức được đâu là điều hay lẽ phải để tiến những bước tiến chắc chắn trên đường đời nữa.

** Muốn vượt qua tất cả những khó khăn con người bạn trước nhất phải trui rèn lại nhân cách của mình đang có, bạn phải gắng công chịu khó tìm hiểu những gì còn thiếu sót, chấp nhận những gì khôn ngoan của người khác đã làm bên ngoài mà trong con người bạn chưa có, bạn phải gắng công chịu khó tìm hiểu những thất bại đó để tạo lại cho mình một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống. Những kinh nghiệm đó sẽ đem đến cho bạn những chân giá trị thực tiễn nhất cho cuộc đời bằng những hình thức nhân cách trong tính tình của bạn.

** Muốn rèn luyện nhân cách trước nhất bạn phải làm một người có tinh thần cầu tiến… Luôn luôn chịu khó tìm hiểu những gì của người đã làm những thành công của người khác, đồng thời bạn cũng phải tự mình kiểm thảo lại tất cả những gì mình có trong tâm hồn rồi đem lại so lại những cái đoạt được từ bên ngoài vào sở kiến của mình bên trong, lấy những kinh nghiệm đó làm một thứ kinh nghiệm cho chính bản thân mình, bạn còn phải chịu đi tìm tòi học hỏi những người chung quanh, bạn phải chấp nhận những lời khen chê của người khác nếu nhận thấy trong cái khen hay chê của người khác có tính cách xây dựng, bạn cũng cần đặt lại với lòng tự ái của bạn sao cho đúng nơi, đúng chỗ, sao cho thích hợp với con người của bạn… Bạn phải chịu đựng những thất bại của bạn đã qua và phải coi đó như là những kinh nghiệm quý báu nhất cho cuộc đời bạn đang sống, bạn cũng cần phải có một tinh thần cầu tiến và biết tiến, biết lui cho đúng chỗ, tinh thần bạn phải luôn luôn tu tỉnh sáng suốt, biết nhận thức được mọi chuyện chung quanh mình, đồng thời cũng cần kiểm điểm lại những hành động của mình đã làm trong quá khứ và coi đó như những bài học quý giá nhất của chính bản thân của bạn trong cuộc sống hằng ngày, bạn cũng cần tập luyện lại những thứ đức tính tình tầm thường, nông nổi của bạn nữa… Nói tóm lại bạn phải làm con người luôn luôn biết sửa đổi tính tình theo sao cho thích hợp với người ngoài. Như thế bạn mới tạo được thành công.

** Nếu bạn là một người còn thiếu nhiều kinh nghiệm về nghệ thuật xử thế thì bạn nên tự mình trao dồi những kinh nghiệm quý giá của những người chung quanh bạn trước đã, sau đó mới chính là, con người của bạn. Bạn đừng bao giờ tự cao quá, tin tưởng vào tương lai quá nhiều, ỷ lại vào cá nhân nhiều mà thất bại chua cay.

** Con người khi trời sinh ra trên đời ai ai cũng như ai vì thế mà bạn đừng bao giờ tin tưởng vào tài cán của mình nhiều mà sẽ có hại vì nó tạo cho bạn mang thêm lòng tự cao tự đại, tin tưởng vào cá nhân mình mà coi thường người khác, như thế là sai là hỏng. Nhân cách con người bạn phải luôn luôn thay chiều đồi hướng để thích hợp với mọi người, bạn phải nhận thức và phán đóan xem đâu là điều hay lẽ phải mà làm theo cũng như để trách né cho kịp thời.

** Nhân cách con người thì ai ai cũng có, kẻ ít, người nhiều, kẻ khôn, người dại nhưng điều kiện cần thiết hay không là bạn phải nên tự rèn luyện lại tính tình của bạn trước đã… Con người khi sinh ra cho đến khôn lớn không ai khác ai, không ai hơn ai cả, có hiểu như thế con người bạn mới chính thức tìm được một lối thoát cho cuộc đời… Muốn được thành công trên mọi mặt, bạn phải tự trao dồi lấy nhân cách của cá nhân mình trước nhất, rồi sao đó bạn mới có thể đi chinh phục kẻ khác. Và, có chinh phục được mình trước đã mới mong chinh phục được kẻ sau.

** Hằng ngày, bạn còn có cơ hội tiếp xúc với thật nhiều người, bạn lại có nhận thức được những phương cách giao tế, cùng xử thế bên trong con người đó vì thế cho nên bạn còn phải tìm hiểu và học thêm cho thật hoàn toàn… Không một ai có thể tự hào với mọi người rằng mình là một con người có nhân cách hoàn toàn mà là phải theo học lại những kẻ khác hơn mình nữa… Ai ai cũng cùng chịu chung một số phận là tự tìm lấy chân lý cho cuộc đời mà tìm hiểu nhiều hơn cho sau cuộc sống thích hợp với mình mà thôi.

** Tóm lại… nếu muốn thành công trên đường đời điều kiện tiên quyết là bạn nên tự kiểm điểm lấy nhân cách của mình trước và nếu đã nhận thấy mình còn kém xã giao thì coi đó là những tấm gương cho mình tiến bước và tìm cơ hội đó để học hỏi thêm thì đây là một điều hoàn toàn. Chính nhân cách đã tạo nên loài người, vì thế con người luôn bao giờ cũng tự trau dồi nhân cách của mình sao cho toàn vẹn như thế mới tìm được sự thành công mong muốn.

** Nếu bạn coi thường nhân cách, không chịu sự học hỏi của người khác, nhất định không bao giờ bạn tìm thấy ánh sáng thành công trong cuộc đời cũng như trong công việc của bạn làm… Nói như thế không có nghĩa là con người phải hoàn toàn chịu ảnh hưởng của nhân cách trong mọi lãnh vực… nhưng, chính nhân cách là một con đường ngắn nhất đưa bạn tiến đến ngưỡng cửa thành công trong nhiều vấn đề nếu không bảo là tất cả… Con người sống nếu thiếu nhân cách chắc chắn không bao giờ tìm được thành công dù là nhỏ mọn. nếu con người còn bảo thủ những tư tưởng tầm thường thì nhất định con người sẽ lần hồi đi đến những đoạn đường suy vong nguy hiểm.

** Tóm lại… nhân cách là một trong những vấn đề quan yếu nhất cho con người và con người nếu muốn thành công trên đường đời phải luôn luôn chui rèn nhân cách để dùng nhân cách làm một lợi thế chinh phục lòng người và là con đường ngắn nhất, thích hợp nhất giúp cho con người cảm thấy gần gũi với thành công hơn bất cứ trên một lãnh vực nào của cuộc đời.

TU HỌC RÈN LUYỆN – ĐỨC TÍNH KHIÊM TỐN

** Khiêm tốn…( còn gọi là khiêm nhường ) một đức tính cao quý mà người đời ai cũng ca tụng, mọi tâm hồn đạo đức đều phải có. Ở đâu có sự khiêm tốn thì ở đó có nhân đức… Nó như là một thứ ánh sáng siêu nhiên nằm sâu thẳm trong các tâm hồn… Nó như là một thứ hào quang làm tăng thêm giá trị cho những tâm hồn đạo đức. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đều có được đức tính cao quý ấy nếu không chịu khó bền tâm bền trí tu tâm rèn luyện.

** Thưa bạn, ai trong chúng ta lại không khen ngợi, cảm phục đức tính khiêm tốn… Nhưng nhìn chung mà nói, con người ta hiểu biết về bản tính của đức tính khiêm tốn rất thiếu sót. Và do đó, đức khiêm tốn cũng không được ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống của thế nhân, nhất là trong hoàn cảnh xã hội văn minh vi tính hóa giáo dục nhập và mở cửa hiện nay.

** Những điều quý hiếm bao giờ cũng ẩn giấu tận đáy sâu như vàng bạc vùi trong lòng đất… những sức mạnh ghê gớm của tinh thần con người luôn tiềm ẩn trong thân xác mềm yếu… sự mầu nhiệm của vũ trụ luôn ẩn tàn trong sự vận chuyển của hằng hà sa số tinh tú.

** Cách chung mà xét, mỗi thứ nhân đức trong con người đều là một giá trị đích thực của cuộc sống… Mỗi thứ nhân đức đều có một vẻ đẹp riêng biệt của nó… Nhưng cũng có thứ nhân đức này bao trùm lên thứ nhân đức kia mà đức khiêm tốn là một thứ nhân đức sáng chói trong các hàng giá trị về nhân phẩm.

** Một đức tính khiêm tốn, mỗi con người chúng ta đều phải chịu khó rèn luyện… Sự rèn luyện đức khiêm tốn không dễ, không thể chỉ trong một sớm một chiều là thành công được, bởi vì trong mỗi người chúng ta, ai cũng thấy “cái tôi” của mình lớn cả… Để tiến bước một cách vững chắc, chúng ta phải đi từ từ và có phương thức… Trước khi đạt tới sự thành công, chúng ta phải băng qua một ít vùng buồn tẻ và leo lên những triền dốc treo leo… Vậy, muốn cho cuộc hành trình đỡ vất vả, chúng ta phải dùng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như chịu khó khảo sát về đức khiêm tốn và tính kiêu ngạo để có một cái nhìn tổng quát và phân tích rạch ròi bản chất của hai vấn đề ấy… Như có những nhận xét ngắn về những ngôn từ, cử chỉ của chính chúng ta trong cách cư xử giao tiếp hằng ngày để đưa ra ánh sáng những điều gì còn mơ hồ trong sự nhận thức của chúng ta… Luôn luôn tâm niệm đạo đức để làm nổi bật lên những thành quả của những khám phá mới trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta hãy giành thì giờ suy nghĩ sâu xa về đức khiêm tốn để tinh thần mình vào chân lý ấy.

** Ước gì không có một thiện chí nào phải thất vọng trong sự rèn luyện đức khiêm tốn, để khỏi phải tự cho mình bất lực không đạt được mục đích… Vậy thì, trước tiên chúng ta hãy nhìn đức khiêm tốn như một loại nhân đức đặc biệt… Rồi sau đó chúng ta mới nhìn đến sự ảnh hưởng của đức tính ấy trong đời sống của chúng ta.

Xin chào các bạn thiện hữu tri thức

** Người hiền giác ngộ chia sẻ cảm xúc … Tâm tư nguyện ước giao lưu cùng các bạn thiện hữu tri thức và trao đổi kinh nghiệm tu học.

** Xin các bạn hiền tu tâm… Hãy chia sẻ hiểu biết cho nhau để cùng chung lo phục vụ xã hội … Giúp đở mọi người hiểu biết đạo đức con người và phật pháp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: