Archive for the ‘kinh-phat’ Category

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Posted by: NT on 28/11/2008

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải-HT Thích Thanh Từ

Posted by: tulipspecial on 20/06/2008

KINH A DI ĐÀ (Download mp3)

Posted by: NT on 14/03/2008

KINH PHỔ MÔN (Download mp3)

Posted by: NT on 14/03/2008

Kinh Tham Sân Si-HT.Thích Thiện Châu

Posted by: tulipspecial on 21/02/2008

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Posted by: NT on 18/10/2007