Archive for the ‘luoc-su-phat’ Category

BỒTÁT QUÁN THẾ ÂM – HT.Thích Thanh Từ

Posted by: NT on 25 Tháng Một, 2008

Quán Thế Âm Bồ Tát – GS-TS.Chun Fang Yu

Posted by: NT on 25 Tháng Một, 2008

Tiền Thân Đức Phật A Di Đà

Posted by: NT on 20 Tháng Chín, 2007

Phật A Di Đà

Posted by: NT on 15 Tháng Chín, 2007

Phật Thích Ca

Posted by: NT on 15 Tháng Chín, 2007