Archive for the ‘phat-hoc-pho-thong’ Category

Lễ Quy Y Tam Bảo

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Xuất thế, thế gian trụ & Quy Y Tam Bảo

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Định danh & giải nghĩa Quy Y Tam Bảo

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Gương sáng của Đức Phật & Ghi nhớ lời “di chúc”

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Trước khi nhập Niết bàn

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Sự hóa độ viên mãn

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Năm thời nói Kinh

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Hóa độ theo tinh thần bình đẳng

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Hóa độ tùy phương tiện

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Sự hóa độ rộng khắp & Theo căn cơ

Posted by: NT on 30 Tháng Mười Hai, 2007

Ý nghĩa cao cả của sự xuất gia của Đức Phật

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự xuất gia & thành Đạo

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Nhận rõ bốn tướng khổ ở đời

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Hoàn cảnh & Dòng dõi Đức Phật

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Cuộc đời của Đức Phật là tấm gương sáng

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Giáo lý & sự truyền bá của Đạo Phật

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự lợi ích của Đạo Phật & Học, hành theo Đạo Phật

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Sự xuất hiện của Đạo Phật & Sự khai sáng

Posted by: NT on 28 Tháng Mười Hai, 2007

Đạo Phật là gì?

Posted by: NT on 26 Tháng Mười Hai, 2007