Archive for the ‘phat-hoc-pho-thong’ Category

Lễ Quy Y Tam Bảo

Posted by: NT on 30/12/2007

Định danh & giải nghĩa Quy Y Tam Bảo

Posted by: NT on 30/12/2007

Trước khi nhập Niết bàn

Posted by: NT on 30/12/2007

Sự hóa độ viên mãn

Posted by: NT on 30/12/2007

Năm thời nói Kinh

Posted by: NT on 30/12/2007

Hóa độ theo tinh thần bình đẳng

Posted by: NT on 30/12/2007

Hóa độ tùy phương tiện

Posted by: NT on 30/12/2007

Sự xuất gia & thành Đạo

Posted by: NT on 28/12/2007

Nhận rõ bốn tướng khổ ở đời

Posted by: NT on 28/12/2007

Hoàn cảnh & Dòng dõi Đức Phật

Posted by: NT on 28/12/2007

Đạo Phật là gì?

Posted by: NT on 26/12/2007