Archive for the ‘quan-the-am-bo-tat’ Category

Ý Nghĩa Câu Chú: OM MANI PADME HUM

Posted by: NT on 28/11/2008

Nguồn gốc ý nghĩa chiếc áo Cà sa

Posted by: NT on 16/08/2007

Tự truyện: Thoát nạn nước cuốn

Posted by: NT on 15/08/2007

Về nơi cư trú

Posted by: NT on 15/08/2007

Về hình tượng Quan Âm

Posted by: NT on 15/08/2007

Tự truyện: Nhiệm màu thay đức tin

Posted by: NT on 15/08/2007

Về tín ngưỡng Quan Âm

Posted by: NT on 15/08/2007

Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Posted by: NT on 15/08/2007

Công hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

Posted by: NT on 15/08/2007

Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Posted by: NT on 15/08/2007